• Türkçe (Türkiye) English (United Kingdom)
 

İHRACAT NEDİR ?
En geniş anlamda ihracat, bir ülke sınırları içerisinde serbest dolaşımda 
bulunan (bu ülkede yetişen, üretilen, veya başka ülkelerden ithal edilmiş) 
malların ve hizmetlerin başka ülkelere satılması/gönderilmesi anlamına geliyor.
Dar anlamda ise, yabancılara ya da Türkiye dışında yerleşik Türklere yapılan 
mal satışlarını ve sözkonusu malların bu amaçla yurtdışına gönderilmesini 
ifade ediyor. Fiili İhracat: İhraç konusu malın gümrük mevzuatı hükümleri 
çerçevesinde muayenesinin yapılıp taşıta yüklenmesi, bir yerden veya muh-
telif yerlerden bir defada veya kısım kısım gelmekte olan dökme ve diğer 
eşyada yüklemenin tamamlanması veya gümrük mevzuatınca fiili ihracat 
olarak kabul edilecek diğer çıkışları ifade etmektedir.Bir satışın ihracat sayı-
labilmesi için şu özelliklere sahip olması gerekli: 
-Satışların yabancı bir ülkeye yapılması 
-İki taraflı ve çok taraflı ticaret anlaşmaları ile getirilen koşullara uyum 
yükümlülüğü.
-Alışverişte bir yabancı paranın sözkonusu olması. 
-Malların taşınması. 
-Malın varış ülkesine ithal edilmesi ile ilgili gümrük vergisi, katma değer vergisi
ve varsa başka türlü vergiler ve diğer ithalat formaliteleri.
 
-Malın çıkış yerinden varış yerine kadar maruz kalabileceği risklere karşı sigor-
ta edilmesi, ödemelerde/bedellerin tahsilinde bankacılık sisteminin devreye 
girmesi. 
İhracat desteklerinden yararlanabilmek için gerekli koşullara uyum kapsamı-
nın bu kadar geniş olması nedeniyle, dünyanın bütün ülkelerinde, ihracat 
mevzuatı, gümrük mevzuatı, kambiyo mevzuatı, standardizasyon mevzuatı, 
teşvik mevzuatı, katma değer vergisi mevzuatı gibi birçok bağlayıcı mevzuat 
tarafından ayrıntılı bir şekilde düzenleniyor. Bütün ülkeler (özellikle Dünya 
Ticaret Örgütü ve diğer uluslararası örgütlere üye olan ülkeler) bu tür mev-
zuat düzenlemelerinde, iki taraflı ya da çok taraflı ticaret anlaşmaları ve ulus-
lararası ticari teamüllere uygun hareket etme gayreti içerisinde oluyor.